Huumeiden käyttö Suomessa – historiasta tulevaisuuden näkymiin

Moni huumausaine on tullut Suomeen alun perin lääkeaineena. Käyttökokemusten jälkeen niissä on kuitenkin huomattu ongelmakohtia, kuten riippuvuuden aiheuttaminen ja negatiiviset vaikutukset elimistöön, joten lääkeaineet on luokiteltu huumausaineiksi. Huumausaineiden käyttö, hallussapito ja myynti on kielletty huumausainelainsäädännöllä.

Kielloista huolimatta huumeiden käyttö on yhä yleisempää ja asenteet huumausaineita kohtaan ovat myönteisempiä kuin ennen. Suomi taistelee monen muun maan rinnalla huumausainerikoksia vastaan ja pyrkii samalla hoitamaan osuutensa narkomaanien kuntoutuksessa. Käytölle ei ole näköpiirissä loppua. Rohkeimmat ovatkin tuoneet esille huumausaineiden dekriminalisoimisen.

Huumausaineiden historia Suomessa – lääkeaineista huumausaineiksi

Nykyään huumausaineiksi luokitellut aineet määriteltiin aiemmin lääkkeiksi ja ne ovat olleet siis laillisessa käytössä. Niitä käytettiin sairauksien hoitoon kuten oopiumia kivunlievitykseen ja punatautiin, morfiinia kivunlievitykseen, kokaiinia paikallispuudutuksiin ja heroiinia hengitystievaivoihin ja kivunlievitykseen. Myös esimerkiksi yskänlääkkeissä oli sallittua käyttää useita nykypäivänä koviksi huumeiksikin luokiteltuja aineita kuten heroiinia. Suomalaiset saivat tietoa huumeiden viihdekäytöstä mm. ulkomaan lehtijutuista, jotka oli käännetty suomeksi.

Aikaisemmin huumeista riippuvuutta hoidettiin toisilla huumeilla, joiden luutiin olevan parempia. Huumeriippuvuudet saattoivat johtua siis ongelmakäytöstä tai riippuvuushoidoista. Huumausaineiden käytöstä havaittiin haittavaikutuksia kuten riippuvuutta, vaikutusta mielenlaatuun, muita terveysriskejä ja vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin. Väärinkäytöksistä alettiin kuitenkin puhua kunnolla vasta 1800-luvun lopulla, kun raittiusliike alkoi ottaa valtaa.

Huumausaineiden käyttö, hallussapito ja myynti luokiteltiin rikokseksi vuonna 1966 ja vuonna 1972 muodostettiin Suomen huumausainelaki. Samojen vuosikymmenten vaihteessa Suomessa oli menossa huumeaalto, joka lisäsi merkittävästi huumausaineiden käyttäjiä.

Huumausaineiden käyttö lähti seuraavaan nousuunsa 1990-luvulla. Kannabiksen käyttö tuplaantui. Juhlintaan otettiin mukaan ekstaasi ja gamma. Amfetamiinin käyttö moninkertaistui. Tämän seurauksena saatiin kärsiä rikollisuuden ja sairastuvuuden lisääntymisestä, tartuntatautien yleistymisestä ja huumekuolemien noususta.

2000-luvulla kannabiksen käyttö on yleistynyt entisestään. Kasvin kotikasvatus on lisääntynyt. Tämän seurauksena huumeiden käyttäjät ovat alkaneet käyttämään marihuanaa yleisemmin hasiksen sijasta. Uusimmat huumetrendit ovat muuntohuumeet ja lääkeopiodit.

Suomalainen huumeiden käyttäjä

Huumeiden käyttäjiä on Suomessa arviolta 150 000. Suurin osa käyttäjistä asuu pääkaupunkiseudulla tai suurissa kaupungeissa, mutta huumeet ovat levinneet koko Suomeen. Miehet käyttävät huumeita hieman enemmän kuin naiset. Laajinta käyttö on 25-34-vuotiaiden miesten keskuudessa.

Tyypillistä huumeiden käyttäjää tai huumeriippuvaista ihmistä ei ole olemassa. Huumeongelmainen voi olla kuka tahansa tavallinen työssäkäyvä tai opiskeleva ihminen, eikä käytöstä tiedä edes lähipiiri. Käyttö saatetaan huomata vasta kun ongelma on edennyt jo todella pitkälle.

Suomessa huumekuoleman saanut on useimmiten 30-34-vuotias mies, jolla huono-osaisuus on alkanut jo varhain. Ei voida tarkkaan sanoa, onko huono-osaisuus ajanut huumeiden käytön pariin vai päinvastoin. Kuolemat ovat olleet enimmäkseen liika-annostuksia, lisäksi mukana on itsemurhia. Suurimmassa osaa tapauksissa kyseessä on ollut sekakäyttöä esimerkiksi huumausaine yhdistettynä alkoholiin tai mielialalääkkeisiin.

Suhtautuminen huumeisiin muuttumassa myönteisemmäksi ihmisten keskuudessa

Tämän hetken pinnalla oleva huumetrendi on muuntohuumeet eli design huumeet. Kyseiset huumeet valmistetaan laboratorioissa. Muuntohuumeiden kontrollointi on hankalaa, silla vain yhtä molekyyliä muuttamalla tulee uusi aine. Jos sitä ei ole vielä kielletty Suomessa, on hallussapito ja käyttö laillista kunnes lakia muutetaan. Nopeatempoisuuden takia tämä on ongelmallista, Suomessa ollaankin keksimässä helpotusta lainsäädäntöön. Lisäksi metamfetamiinin ja kannabiksen käyttö on yhä yleisempää.

Huumeiden käyttö on arkipäiväiväistymässä. Huumeita käytetään esimerkiksi työssä jaksamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen sekä toisaalta rankasta arjesta saadun vapaa-ajan rentoutumisen maksimointiin. Populäärikulttuurin myönteinen suhtautuminen huumausaineisiin lisää kiinnostusta niihin ja kokeilumäärät lisääntyvät.

Tulevaisuuden näkymät

Ennustusten mukaan kaikkien huumausaineiden käyttö lisääntyy Suomessa etupäässä lääkkeet, kannabis, muuntohuumeet ja kokaiini. Ihmiset suuntautuvat myönteisemmin huumausaineisiin, joka alentaa kynnystä kokeiluun uusille käyttäjille.

Puhutaan jopa huumeiden dekriminalisoimisesta Suomessa. Tästä on saatu hyvää näyttöä esimerkiksi Portugalista. Suomi on kuitenkin vielä kovin kaukana laillistamisesta, sillä lainsäädäntö katselee asiaa aivan toiselta kantilta tällä hetkellä. Toisaalta huumeista aiheutuneet kustannukset pitkälti säästyisivät, mutta toisaalta käyttäjämäärät lisääntyisivät matalamman kynnyksen johdosta.