Vaikka tiedetään, että päihteistä on paljon terveydellisiä haittoja ja ne voivat vaikuttaa muidenkin ongelmien syntymiseen, ovat päihteet olemassa ja niitä käytetään yleisesti. Onkin sopeuduttava ja vastattava olemassa olevaan tilanteeseen. Ennaltaehkäisevä huume- ja päihdetyö keskittyy vähentämään huumeiden käyttöhaluisuutta ja tarjontaa. Toisaalta tavoitteena on myös pitää huolta käyttäjien terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on saada päihdekierre loppumaan kokonaan.

Laki ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä

Valtiolla on velvollisuus huolehtia ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä. Suomessa THL on vastuussa koordinoinnista ja ohjauksesta. Laki ehkäisevästä päihdetyön järjestämisestä 523/2015. Lain noudattamisen tavoitteena on päihdehaittojen vähentäminen sekä alkoholi-, huumausaine-, rahapelihaittojen ehkäiseminen ja tupakoinnin vähentäminen.

Laki tuo vahvan perustan ennaltaehkäisevän päihdetyön tekemiselle. Vaikka vapaaehtoisia saattaisi löytyä muutenkin, takaa laki toiminnan jatkuvuuden. Tarkoituksena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa kaikissa eri ihmisryhmissä ja tukea erityisesti kuntien työn kehittämistä aiheen parissa.

Mitä on ennaltaehkäisevä päihdetyö?

Päihteiden ja huumeiden käytöstä aiheutuu valtavia kustannuksia valtiolle vuosittain eri muodoissa. Päihteiden ja huumeiden käyttö aiheuttaa ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Vaikeudet kohdistuvat huumeiden käyttäjiin itseensä, mutta myös läheisiin ja koko yhteiskuntaan. Onkin todella tärkeää, että ennalta ehkäisevää työtä tehdään, sillä muuten päihteiden ja huumeiden käytöstä saattaisi muodostua vieläkin suurempi ongelma.

Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ehkäisemään huumausaineista ja muista riippuvuuksista johtuvia haittoja. Perimmäisenä tavoitteena on madaltaa kysyntää, tarjontaa, saatavuutta ja päihdehaittoja. Samalla halutaan edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ennaltaehkäisevän huumetyön yhteistyöosapuolet

Lain mukaan valtio on vastuussa ennaltaehkäisyn toimeen panemisesta. Käytännössä valtio koordinoi tehtäviä eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) tehtävät etenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL:llä on aluehallintoelimiä, jotka seuraavat viranomaisten ja kuntien lain toteuttamista ja antavat tietoa sekä koulutuksia asian tiimoilta.

Valistustyö ja ennaltaehkäisy kuuluvat kaikille. Suhtautuminen päihteisiin alkaa jo lapsuudesta. Vanhemmilla on tärkeä osa vastuullisen päihdekulttuurin esimerkkeinä. Valtio ja sen elimet eivät ole yksin tekemässä ennalta ehkäisevää huume- ja päihdetyötä vaan yhteistyökumppaneihin kuuluu paljon muitakin osallistujia. Osa tekee vapaaehtoistyötä ja osa työnsä puolesta. Viranomaisilla, järjestöillä, yrityksillä ja muilla yhteisöillä on kaikilla oma tärkeä merkityksensä ennaltaehkäisyssä.

Politiikalla, sosiaali- & terveyspalveluilla, työpaikoilla, oppilaitoksilla ja harrastustoimijoilla on kaikilla oma osuutensa päihteiden ennaltaehkäisevässä työssä. Ennaltaehkäisy tai sen puuttuminen vaikuttavat yksilöön, lähipiiriin, paikallisyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan.

Käytännössä päihdetyötä toteutetaan pitämällä huoli riittävästä päihdetietoudesta, asennekasvatuksesta ja tiedostamalla kaikkien omat oikeudet. Pyrkimyksenä on myös vaikuttaa päihdehaitoilta suojautumiseen ja riskitekijät otetaan huomioon. Ennalta ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan myös päihteiden saatavuuteen, tarjontaan ja haittojen olemassaoloon vähentävästi.

Esimerkkejä organisaatioista

Huumeiden vastaisessa työssä ja ennalta ehkäisyssä on mukana monia organisaatioita ja yhteisöjä.

  • YAD, Youth Against Drugs Ry toimii pitkälti vapaaehtoisten nuorten voimalla. Yhdistys järjestää vertaistukitempauksia. Kesän festareilla on mahdollista mennä juttelemaan nuorille esimerkiksi huumeisiin liittyvistä asioista. Tarkoitus ei ole tuputtaa, vaan tarjota matalan kynnyksen vertaistukimahdollisuus.
  • Music Agains Drugs on ehkäisevän päihdetyön yhdistys. Kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät aikuiset. Järjestön tempauksia ovat mm. bändikilpailu, Music Against Drugs-iltatapahtumat ja esimerkiksi verkkopelaamishanke.
  • Sininauhaliitto on kristillisen päihdetyön keskusliitto. Liiton päihdetyöhön kuuluu päihdehaittojen ja syrjäytymisen ehkäisy, riippuvuuksista toipumisen tukeminen ja elämän eheyttäminen.
  • A-klinikkasäätiön tavoitteena on niin ikään vähentää päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Päihdelinkki-verkkopalvelu on A-klinikkasäätiön toimesta pidetty tukipalvelu huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen, tarjoten tukea vaikeassa asiassa.
  • Irti Huumeista Ry tarjoaa vertaistukiryhmiä päihteiden käyttäjille. Toimintaan kuuluvat mm. Päivystävä puhelin ja läheistyöntekijä.